Tussenschoolse opvang

TSO

De tussenschoolse opvang (TSO ook overblijven genoemd) wordt op de Spiegel door de school zelf georganiseerd. De kinderen eten op school in de pauze tussen 12.00 uur en 12.45 uur met een overblijfvrijwilliger. Dit zijn (groot)ouders van kinderen op school, oud-ouders of studenten van de naast ons gelegen campus. Soms zijn er ook stagiaires of pedagogisch medewerkers van de kinderopvang actief bij de TSO.

Allen zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag.

Na het eten gaan de kinderen onder toezicht van de vrijwilligers spelen. Meestal is dat buiten op het schoolplein of bij slecht weer binnen in het schoolgebouw. Om 12.30 uur nemen de leerkrachten het toezicht bij het spelen over tot aan het begin van de schooltijd.

Voor de TSO kun je je kind(eren) aanmelden middels een formulier dat verkrijgbaar is aan de balie. Aan de TSO zijn kosten verbonden. Een overzicht van deze kosten is ook verkrijgbaar bij de balie.

TSO-kosten worden maandelijks gefactureerd via het betaalsysteem Idealnet. De facturen zijn op Internet via een portaal bereikbaar.

The TSO (also called lunchtime care) is organized by the school itself at de Spiegel. The children eat at school during the break between 12.00 pm and 12.45 pm with a volunteer. These are (grand)parents of children at school, former parents or students from the campus next to ours. Sometimes interns or pedagogical employees from childcare are also active at the TSO.

All are in possession of a certificate of good conduct.

After dinner, the children play under the supervision of the volunteers. Usually this is outside in the schoolyard or in bad weather inside the school building. At 12.30 pm the teachers take over supervision of play until the start of school time.

You can register your child(ren) for the TSO using a form that is available at the desk. There are costs associated with the TSO. An overview of these costs is also available at the counter.

TSO costs are invoiced monthly via the Idealnet payment system. The invoices are accessible on the Internet via a portal.