Vervangingen

Vervanging
Stappenplan binnen stichting kom Leren omtrent vervanging van afwezige leerkrachten

Alle scholen die vallen onder de Stichting kom Leren volgen het volgende protocol bij het regelen van vervanging van afwezige leerkrachten.

Stap 1
Vervanging aanvragen/regelen uit de interne vervangerspool of eigen (parttime) groepsleerkrachten van de school of kom Leren.

Stap 2
Mogelijkheden onderzoeken om vervanging binnen de eigen school te regelen door eigen personeel vrijgeroosterd van lesgevende taken.

Stap 3
Leerlingen verdelen over de groepen/groepen samenvoegen

Stap 4
Naar huis sturen van leerlingen

De directeur neemt de dag voordat leerlingen naar huis gestuurd moeten worden contact op met het CvB met het verzoek in te stemmen met deze noodmaatregel.
Ouders worden schriftelijk geïnformeerd met argumentatie.
Voor ouders die niet in opvang kunnen voorzien wordt samen naar een passende oplossing gezocht.
De inspectie, de leerplichtambtenaar en de MR worden geïnformeerd.

Replacement
Step-by-step plan within the kom Leren foundation about replacement of absent teachers

All schools that fall under the Kom Learning Foundation follow the following protocol when arranging for replacement of absent teachers.

Step 1
Request/arrange a replacement from the internal replacement pool or the school's own (part-time) group teachers or come Learn.

Step 2
Investigate possibilities to arrange replacement within the own school by own staff freed from teaching duties.

Step 3
Divide students over the groups/merge groups

Step 4
Sending students home

The day before students are to be sent home, the director will contact the Executive Board with the request to agree to this emergency measure.
Parents are informed in writing with reasoning.
A suitable solution is sought together for parents who cannot provide childcare.
The inspectorate, the compulsory education officer and the MR are informed.