Spaanse les

Er zijn kinderen die zich snel ontwikkelen bij het leren. Dat uit zich op heel veel verschillende manieren. Sommige kinderen ontwikkelen zich bijvoorbeeld heel snel op het gebied van Nederlandse taal. Vaak hebben ze daardoor niet ervaren dat het leren van een taal ook moeilijk kan zijn en zijn ze niet gewend om om te gaan met problemen die ze tegenkomen bij hun taalontwikkeling of kunnen ze zich niet zo goed vastbijten in het oefenen en verwerken van taal.

 

Onze ervaring is dat kinderen die hier mee te maken hebben, het vaak lastig krijgen als ze in het voortgezet onderwijs een andere taal zoals Frans of Duits gaan leren. Ze lopen dan vast omdat ze in hun ontwikkeling te weinig hebben geleerd hoe ze moeten leren.

 

Voor deze groep kinderen bieden we Spaanse les aan. Het doel van deze lessen is niet de kinderen goed Spaans te leren spreken en schrijven, maar om ze te leren hoe het voelt en ervaart als het leren van een taal moeilijk is. Vaardigheden zoals doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid en denken over denken zijn hierbij belangrijk.

 

Om te bepalen welke kinderen in aanmerking komen voor Spaanse les kijken we naar resultaten en vaardigheden van kinderen. Deelname aan Spaanse les vindt plaats in overleg met ouders in een beginnende en een gevorderde groep vanaf groep 5.

 

There are children who develop quickly when learning. This manifests itself in many different ways. For example, some children develop very quickly in the Dutch language. As a result, they often have not experienced that learning a language can also be difficult and they are not used to dealing with problems they encounter in their language development or they are not very good at practicing and processing language.

 

Our experience is that children who have to deal with this often have a hard time learning another language such as French or German in secondary education. They then get stuck because in their development they have learned too little how to learn.

 

We offer Spanish lessons for this group of children. The aim of these lessons is not to teach the children how to speak and write Spanish well, but to teach them how it feels and experiences when learning a language is difficult. Skills such as perseverance, accuracy and thinking about thinking are important here.

 

To determine which children are eligible for Spanish lessons, we look at children's results and skills. Participation in Spanish lessons takes place in consultation with parents in a beginning and an advanced group from group 5.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren