Humanistisch Vormings Onderwijs

Krista Mulders geeft al enkele jaren met veel enthousiasme Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO) op De Spiegel. HVO is door ouders geïnitieerd en het is de keuze van de ouders om hun kind(eren) hieraan deel te laten nemen. Vanaf groep 3 wordt er HVO gegeven gedurende 45 minuten per week. HVO lessen zijn kosteloos. Krista is een externe docent die niet verbonden is aan de school maar werkzaam is voor Stichting HVO Primair

 

In de HVO lessen leren de kinderen hun eigen ervaringen en ideeën te onderzoeken. Ze worden aangemoedigd na te denken over wat ze voelen, ergens van vinden en wat ze doen. De lesthema’s worden afgeleid van dingen die kinderen bezig houden zoals vriendschap, pesten, de toekomst en bang zijn. De manier waarop de thema’s behandeld zullen worden is afgestemd op de leeftijd van de groep.

 

Een belangrijk aspect van het humanisme is dat het ieder mens als principieel gelijkwaardig beschouwt. Het is met nadruk géén religieuze of dogmatische kijk op de wereld. Het vak is juist religie overstijgend met als bedoeling kinderen (mensen) te verbinden, maar toch elk kind (mens) te zien met zijn of haar eigen unieke talenten.

 

Het is belangrijk dat kinderen leren dat alle mensen verschillend zijn, maar toch dezelfde menselijkheid en waardigheid hebben. HVO kan helpen dit bewustzijn en begrip bij kinderen te vergroten. Ze leren hun eigen gedachten onder woorden te brengen en ontdekken dat anderen een andere mening kunnen hebben dan zij en dat deze meningen naast elkaar kunnen bestaan. Dit maakt HVO een boeiend en waardevol vak.

 

Voor vragen over HVO kun je terecht bij een van de ouders. Meer informatie vind je door op de onderstaande afbeelding te klikken:

hvo

 

 

Krista Mulders has been teaching Humanistic Training Education (HVO) at De Spiegel with great enthusiasm for several years now. HVO is initiated by parents and it is the choice of the parents to let their child(ren) participate. From group 3 onwards, HVO is given for 45 minutes per week. HVO lessons are free of charge. Krista is an external teacher who is not affiliated with the school but works for the HVO Primary Foundation

 

In the HVO lessons the children learn to investigate their own experiences and ideas. They are encouraged to think about what they feel, think and do. The lesson themes are derived from things that occupy children such as friendship, bullying, the future and fear. The way in which the themes will be treated is geared to the age of the group.

 

An important aspect of humanism is that it considers every human being as fundamentally equal. It is emphatically not a religious or dogmatic view of the world. The profession transcends religion with the intention of connecting children (people), but still seeing each child (human) with his or her own unique talents.

 

It is important for children to learn that all people are different, yet have the same humanity and dignity. HVO can help increase this awareness and understanding in children. They learn to put their own thoughts into words and discover that others may have different opinions from them and that these opinions can coexist. This makes HVO an exciting and valuable profession.

 

For questions about HVO, you can contact one of the parents. More information can be found by clicking on the image above.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren